Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Nova knjiga u izdanju HIL-e

Dugogodišnji član udruge Pero Rotim objavio je novu zbirku pjesama “Vrijeme, moj dar za tebe”, koja je nedavno izašla iz tiska.

IMPRESSUM

Nakladnik: HRVATSKA IZVANDOMOVINSKA LIRIKA

Za nakladnika: Ana Petrović

Urednica: Jelena Alfirević Franić

Recenzenti: Anita Martinac i s. Lidija Glavaš

Lektura i korektura: Jelena Alfirević Franić

Prijelom: Nada Purgar

Fotografije: Ljiljana Koritnik (fotografije hrvatskog mora: VI i VII) i Ivan Civaj (ostale fotografije Tirolskih brda)

Slika na omotu knjige: Ljubica Šakota Kroos

Priprema naslovnice: Danijel Jurić

Tisak: Grafika Markulin d.o.o. Lukavec

Naklada: 500 primjeraka

ISBN 978-953-48642-2-7

CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001146017

O knjizi su napisali:

Novom knjigom Pero Rotim zaigrano želi pokazati gdje se nalazi izvor ljubavi. Nadahnuće ovim stihovima, ali i cijelom životu – kako gs prikazuje, lirskim slikama, u ovoj zbirci – autor otkriva u čistom izvoru svoje vjere. Upravo ta snaga pokretač je sreće, poput rijeke koja nailazi pored mlinice i daje snagu kolu.

Knjiga je podijeljena u devet cjelina, a naslovi nose misao ili svojevrsni zaključak odijeljenih pjesama u tom ciklusu…..

Najčešća riječ u knjizi je ljubav, svjetlo, obitelj i bližnji. To su ujedno svetinje i nadahnuće. Pjesnik poštuje svako biće i pokazuje koliko u skromnom srcu ima bogastva, a unatoč tome što je život težak i što ima trnovit put za sobom. Svojim stihovima potiče čitatelja da kameno srce zamijeni srcem od mesa, budeći empatiju i vjeru.

Anita Martinac dipl. iur.